วันนี้(๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อน ประมาณ ๔๐ คน ออกแถลงการ์"๔๐๕ วัน กับชะตากรรมที่ไม่ได้เลือกบนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" กรณีการแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีสูญเสียที่ดินทำกิน การเร่งรัดการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานรัฐ สืบเนื่องมาจากการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีข้อสรุปข้อเรียกร้องดังนี้

 

 

๑.ให้ชี้แจง กฎเกณฑ์ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งที่มาที่เกี่ยวข้องในการเจรจาให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกำหนดการมาจากหน่วยงานที่มีความขัดแย้งกับชาวบ้านเรื่อยมาและข้อเสนอของชาวบ้านมักไม่ถูกให้ความสำคัญ

๒.การเจรจาที่กำลังดำเนินการทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการเจรจาเป็นรายบุคคล ซึ่งทางคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านผู้เดือดร้อนไม่สบายใจ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ชาวบ้านมักจะถูกกดดัน ข่มขู่ และเป็นการแจ้งให้ปฏิบัติตามมากกว่าการหาแนวทางออกร่วมกัน จึงเรียกร้องให้มีตัวแทนของกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นเข้าร่วมเจรจาตามผู้ที่มีประสงค์ให้มีตัวแทน

ทั้งนี้ทางตัวแทนกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นผู้มารับหนังสือและรับปากว่าจะนำเรื่องเรียนปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดตากต่อไป

 

 

ถลงการณ์ กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น

เรื่อง ๔๐๕ วันกับชะตากรรมที่ไม่ได้เลือกบนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก

 

ตามที่ชาวบ้านกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับทราบประกาศที่ ตก. ๐๓๑๘.๑/๓๒๘๙ เรื่อง ประกาศผลสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล พืช(อาสิน)ในพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ ประกาศคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และพืชผล(อาสิน)ในพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เรื่อง ผลสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล พืช(อาสิน) ในพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านผู้ได้รับผลกกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เห็นว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมและลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่อยมาระหว่างชาวบ้านผู้ได้รับผลกกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้มีคำชี้แจงและมีข้อเรียกร้องดังนี้

๑. กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นขอให้มีคำชี้แจงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการการจ่ายค่าชดเชยและเยียวยา หรือค่าช่วยเหลือตามหนังสือ ๒ ฉบับ ที่ประกาศให้ชาวบ้านทราบ รวมถึงชี้แจงเรื่องอำนาจตามกฎหมายและระเบียบใดๆก็ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง และกรมที่ดิน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้ง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัดให้ชี้แจงกระบวนการจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน อำนาจตามกฎหมายที่เป็น ระเบียบ คำสั่งหรือ มติ ใดๆของทางราชการให้ชาวบ้านใช้เป็นหลักฐานว่า “ทางราชการมิได้กล่าวอ้างขึ้นมาอย่างปราศจากข้อเท็จจริง” เนื่องจากกระบวนการดำเนินนโยบายระดับปฏิบัติการในช่วงแรกของการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น มีการรายงานข้อมูลในพื้นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบวิถีชีวิตและการดำรงชีพของชาวบ้านเบื้องต้นรวม ๙๗ ราย ในพื้นที่บ้านวังตะเคียน แม้ว่าหลังจากนั้นจะมีความพยายามแก้ปัญหาจากหน่วยงานราชการ แต่ยังมีการเร่งรัดการดำเนินการ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลใจต่อกระบวนการดำเนินนโยบายระดับปฏิบัติการ ดังนั้นกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นจึงขอเรียกร้องให้มีการชี้แจงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเป็นทางการ

๒. กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นขอเรียกร้องให้ ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเจรจา โดยการเจรจานั้นจะต้องไม่ใช่การเจรจาเป็นรายบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพยายามดำเนินการเจรจาเป็นรายบุคคล โดยอ้างว่า เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลและง่ายต่อการเจรจา ซึ่งทางกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นเองและชาวบ้านผู้ได้รับผลกกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความเห็นร่วมกันและมีมติว่า “ควรจะใช้รูปแบบของการเจรจาผ่านตัวแทนที่ได้รับการคัดสรรโดยมติของกลุ่ม” เนื่องจากเห็นว่า การเจรจาของทางราชการที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลนั้น ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของชาวบ้าน เพราะชาวบ้านมักจะได้รับข้อมูลจากทางราชการไม่ตรงกัน รวมทั้งวิธีการเจรจารายบุคคลอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำนาจรัฐในแนวทางของการกดดัน ข่มขู่ ซึ่งกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่นไม่สบายใจหากทางราชการดำเนินการด้วยแนวทางดังกล่าว เพราะที่ผ่านการดำเนินการของหน่วยงานราชการ มีเพียงการสั่งการให้ปฏิบัติตามเท่านั้น โดยไม่รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอของชาวบ้านผู้ได้รับผลกกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเจรจาระหว่างชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ต้องมี “หน่วยงานที่เป็นกลาง” และ “ตัวแทนผู้มีอำนาจในทางนโยบายระดับชาติ” อย่างเช่น อนุกรรมการสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ ผู้แทนจากคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการเจรจาด้วย โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต้องมีสัดส่วนที่สมดุลและยุติธรรมต่อชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

3. ทางกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นขอให้มีตัวแทนในการเจรจาโดยใช้ตัวแทนของกลุ่ม ตามเหตุผลในของเรียกร้องประการที่สอง จึงขอยืนยันสิทธิในการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดสรรจากกลุ่มเป็นตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 3๘ ราย ร่วมทั้งชาวบ้านผู้เดือนร้อนรายอื่นๆ ที่มีความประสงค์ในการเจรจากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นตัวแทนในการเจรจาผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในการเจรจากับหน่วยงานราชการใดๆก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดำเนินการ การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางการพัฒนาของประเทศ หากแต่การดำเนินการที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน อีกทั้งกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นและชาวบ้านผู้เดือดร้อน ต้องการให้ท่าน ในฐานะที่ท่านมีอำนาจหน้าที่ ได้รับทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามนโยบาย อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลต่อชาวบ้านผู้เดือดร้อนเพื่อที่ดินทำกินและถิ่นเกิด
 

กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น
4 กรกฎาคม ๒๕๕๙