เหลืออีกเพียง 3 สัปดาห์ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ จะชี้ชะตาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้


แต่ผลโพลจากหลายแหล่งชี้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจ ส่วนหนึ่งมาจากการยังไม่รู้และไม่เข้าใจ “เนื้อหารัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่าง


เวทีจึงมุ่งหวังในการสื่อสาร บ่องตง หรือบอกให้ชัด ตรงประเด็น ถึงเนื้อหารัฐธรรมนูญ ใน 6 ด้านหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเรา ทั้งสิทธิเสรีภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงคำถามพ่วงซึ่งเราจะได้โหวตไปพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญนี้


เราจึงเชิญชวน “คุณ” ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ ทั้งในส่วน คนรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสได้โหวตประชามติเป็นครั้งแรก (เกิดก่อน 9 ส.ค.41) และ ผู้ที่เคยผ่านการโหวตมาแล้ว (ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป) มารับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะตัดสินใจชี้ชะตาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันลงประชามติ 7 สิงหาคม 

เข้าร่วมเวทีในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 
กำหนดการ

9.30 – 10.00 ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 บ่องตง 6 ประเด็น รัฐธรรมนูญ 

คอรัปชั่น..... 
ดร.มานะ นิมิตรมงคล องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ACT)

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ.......
ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
อัมรินทร์ สายจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค………..
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
สารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 
การศึกษา........
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
พริษฐ์ ชิวารักษ์ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

สิทธิและเสรีภาพ........
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ปกรณ์ อารีกุล ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)

คำถามพ่วงประชามติ....
ปรเมศวร์ มินศิริ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

14.30 – 15.00 จำลองการลงประชามติ

สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ citizenforum26@gmail.com