ท่ามกลางกระแสทางการเมือง ความต่างทางอุดมการณ์ ความขัดแย้งระลอกเก่าและเงื่อนไขความขัดแย้งใหม่ๆ เป็นไปได้หรือไม่ ที่ผู้คนในสังคมไทยจะสามารถร่วมกันสร้างสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นได้จริง ? 
 
และจะมีแนวทางอย่างไร?
 
 
 
ด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน)เกิดขึ้นในหลายระดับ ไม่ว่าจะระหว่างบุคคล พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไปจนถึงระดับโครงสร้างของสังคมโดยรวม  ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนในระดับต่างๆ  จนมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ต้องคดี และทรัพย์สินเสียหายมากมาย นั่นคือผลกระทบที่จับต้องได้จริงๆ จากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ขาดความไว้วางใจต่อกัน จนไม่สามารถร่วมกันหาทางออกอื่นให้กับสังคมได้ ทำให้ศักยภาพในการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง ไม่อาจเกดขึ้นได้
 
ที่ผ่านมามีรายงาน ผลการศึกษามากมาย ที่นำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะวิธีการเพื่อคลี่คลายปมปัญหาในอดีต รวมทั้ง มาตรการป้องกันไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีก 
 
รายงานเหล่านี้ อยู่ที่ใดกันบ้าง ยังสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความปรองดอง ถอดบทเรียน และแสวงหาทางออกได้หรือไม่?
 
ล่าสุดมีของ สภาปฏิรูปแห่งชาติออกมา เป็นการวิเคราะห์ผลจากสถานการณ์ในรอบ 10 ปี โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหา ตามแนวคิดในคลิบวิดีโอนี้ 
สามาถหาอ่านได้ที่
 
รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง
โดย คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr16.pdf
 
 
โดยรายงานนี้ได้ศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนที่ได้จากรายงานที่เคยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำข้อเสนอแนะอย่างละเอียด เหล่านี้มาประมวล
 
  • รายงานฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
http://www.innnews.co.th/images/assets/report.pdf
 
ราย่งานรายประเด็นด้านปรองดอง โดย คอป.
http://trct.library.tu.ac.th/search.nsp?view=TRCT&db0=TRCT&sortfield=SUBJECT,TITLE&sortorder=ASCENDING,ASCENDING&numresults=25&query0=%A1%D2%C3%BB%C3%D0%AA%D8%C1%A2%CD%A7%A4%B3%D0%CD%B9%D8%A1%C3%C3%C1%A1%D2%C3%B5%C3%C7%A8%CA%CD%BA%CF&field0=SUBJECT
  • รายงานความจริงคือหนทางสู่ความยุติธรรม โดยศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.)
          http://www.pic2010.org/truth/
 
  • Dissent into Chaos: Thailand’s 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown
โดย Human Rights Watch
https://www.hrw.org/report/2011/05/03/descent-chaos/thailands-2010-red-shirt-protests-and-government-crackdown
 
  • รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดย สถาบันพระปกเกล้า
http://kpi.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html#
 
  • รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. 
    ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/img_contentpage_attachment/692_file_name_9897.pdf 
 
  • แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย โดย คณะกรรมการปฎิรูปประเทศ (คปร.)
http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/07/คปร.-แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย-ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.pdf 
 
  • ข้อมูลกลุ่มสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ
http://www.isranews.org/isra-downloads/category/14-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html