Videos


สาระประชามติ : กระจายอำนาจในร่างรัฐธรรมนูญ (26 ก.ค. 59)
สาระประชามติ : คำถามพ่วง (25 ก.ค. 59)
วรเจตน์ ภาคีรัตน์: ประชามติ 7 สิงหา กับอนาคตสังคมไทย
เวทีสาธารณะ มองไปข้างหน้า หลังประชามติ
วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ในเวทีขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(วีมูฟ)
ถกแถลงสาธารณะ การศึกษาเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1
เสวนา "สวัสดิการถ้วนหน้า เป็นภาระของรัฐจริงหรือ"
บทเรียนการเปลี่ยนผ่านการเมืองโดยสันติวิธี : กรณีศึกษาประเทศตูนีเซีย
สัมนาสาธารณะ ร่างรัฐธรรมนูฐกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม